Psikozat

Kushtet komorbide në pacientët me skizofreni. Trajtimi i skizofrenisë, çrregullimit paranoidë, çregullimit skizoafektiv. Marëdhënia teraupetike me pacientin, trajtimet e reja dhe barnat e përdorura.